Privacyverklaring

Chris Grijns mindfulwerken
In het kader van mijn aanbod verwerk ik  uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring wil ik u informeren over hoe ik met uw gegevens om ga. Op 3 januari 2020 heb ik deze verklaring aangepast voor het laatst.
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Chris Grijns Mindfulwerken KVK: 32146457

Nieuwendammerdijk 306 1023 BT Amsterdam: 06 23242364 chrisgrijns@mindfulwerken.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Ik maak gebruik van die persoonsgegevens die u in het kader van mijn aanbod aan mij verstrekt. Dit kan tijdens een kennismakingsgesprek zijn, via de mail, telefonisch of via een aanmeldformulier,

Persoonsgegevens
De volgende type persoonsgegevens verwerk ik:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Evaluatieverslagen van trainingen waaraan u heeft deelgenomen.

Doeleinden Chris Grijns Mindfulwerken  verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coach-, trainings- of opleidingstraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat  Chris Grijns Mindfulwerken hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. De gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden wanneer Chris Grijns Mindfulwerken aan een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel moet voldoen. (niet dat dit ooit eerder is voorgekomen hoor…) Chris Grijns Mindfulwerken zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Chris Grijns Mindfulwerken
zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Chris Grijns Mindfulwerken zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Uw rechten
U heeft het recht om  Chris Grijns Mindfulwerken een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Chris Grijns Mindfulwerken verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: chrisgrijns@mindfulwerken.nl Of u kunt bellen: 06 23242364

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij  weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Met dank aan trainer collega Jessica Hoek van https://basecoachingentraining.com/ voor de inspiratie voor bovenstaande tekst.

Contact

Chris Grijns Mindful Werken
Amsterdam en Amersfoort

Tel: 06-23242364

Volg ons

Privacy verklaring